Rezultati anketnog glasanja članova DFBS

Na osnovu inicijative Upravnog odbora DFBS, sprovedena je anketa među članstvom DFBS, na kojoj su se članovi izjašnjavali o tome da li su saglasni da se, zbog vanrednih okolnosti uzrokovanih Covid-19 pandemijom, aktuelnom sazivu Upravnog odbora produži mandat do prve naredne sednice Skupštine DFBS, koja će biti organizovana u sladu sa epidemiološkom situacijom.

Anketa je sprovedena elektronskim putem, u periodu od 14. decembra 2021. do 16. decembra 2021. godine. Od ukupnog broja članova DFBS (153), anketu je popunio 101 član, pri čemu je 100 članova glasalo ZA a 1 član PROTIV.

Upravni odbor je konstatovao da je anketa uspešno sprovedena, i da je u njoj učestvovalo 66,45% članova. Na osnovu rezultata ankete, Upravni odbor je dobio poverenje da nastavi sa radom do prve sledeće sednice Skupštine DFBS.