Poziv za Skupštinu društva

U skladu sa članom 16. Statuta Društva za fiziologiju biljaka Srbije (u daljem tekstu DFBS), sazivam skupštinu Društva koja će biti održana 18. decembra 2019. godine u 12 h, u biblioteci Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“‐Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu, sa sledećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje dnevnog reda za rad Skupštine;
  2. Izbor predsedavajućeg Skupštine DFBS i zapisničara;
  3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Društva, održane 11. juna 2018. godine zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu;
  4. Obaveštenja o aktivnostima Društva u periodu 2018‐2019. godina;
  5. Usvajanje finansijskog izveštaja DFBS za period 2018‐2019. godina;
  6. Verifikacija elektronskog glasanja i izbor članova Upravnog odbora DFBS, u skladu sa članom 22. i 23. Statuta Društva;
  7. Razno