Organizacija

Administrativna tela DFBS su Upravni odbor, Nadzorni odbor i Skupština.

Upravni odbor DFBS

Upravni odbor je izvršni organ Društva koji se stara o sprovođenju aktivnosti i ciljeva Društva usmerenih ka unapređenju fiziologije biljaka kao discipline.

Upravni odbor ima 5 članova koje bira Skupština DFBS za period od dve godine. Članove Upravnog odbora čine predsednik, potpredsednik, blagajnik i dva člana.

Članovi Upravnog odbora (2017-2019):

Predsednik:  Dr Danijela Mišić, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu (kontakt: dmisic@ibiss.bg.ac.rs)

                        Publikacije: orcid.org/0000-0002-5419-0773  

Potpredsednik:  Prof. dr Ivana Maksimović, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (kontakt: ivanam@polj.uns.ac.rs)

                        Publikacije: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16643386300

Blagajnik:  Dr Jelena Savić, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu (kontakt: savic.jelena@ibiss.bg.ac.rs)

            Publikacije: orcid.org/0000-0002-8385-7549

Izabrani član: Vanr. prof., dr Ivana Dragićević, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (kontakt: dragicev@bio.bg.ac.rs)

            Publikacije: https://www.researchgate.net/profile/Ivana_Dragicevic/contributions

Izabrani član:  Dr Vuk Maksimović, naučni savetnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu (kontakt: maxivuk@imsi.rs)

                        Publikacije: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8982895200

 

Dokumenta sa sastanaka Upravnog odbora

Nadzorni odbor DFBS

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Društva i čine ga 3 člana izabrana na Skupštini Društva za period od dve godine.

  • Radmila Stikić, Professor, Faculty of Agriculture, University of Belgrade (2015-2017; 2017-2019)
  • Ljubinka Ćulafić, Professor, Faculty of Biology, University of Belgrade (2015-2017; 2017-2019)
  • Dragan Vinterhalter, Research Fellow, Institute for Biological Research “SinišaStanković”, University of Belgrade (2015-2017; 2017-2019)

Skupština DFBS

Zasedanje Skupštine DFBS se održava svake druge godine. Svi članovi Društva su pozvani da uzmu aktivno učešće u radu Skupštine. Zapisnici sa prethodno održanih Skupština mogu se preuzeti ovde: